2019 Salmon Run Results

2019 Plaque Winners W6OAT (WA single-op top score) – K7DSE Sponsor N7BV (WA single-op low power) – N7QT Sponsor N7WA (rover) – K7ZQ Sponsor OM2VL (DX top score) – K7EDX Sponsor W6AFA (high power non-WA) – W6RS Sponsor N7IR (low power non-WA) – N7UK Sponsor K7GS (EWA single-op low power mixed) – SDXA Sponsor For Washington Stations Scores click … Continue reading 2019 Salmon Run Results